GDPR - Personuppgiftspolicy

AlPyfy, som drivs av Malou Performance AB, tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som erbjuds på dessa webbsidor, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice, på denna sida kallad digitala kanaler.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Alpyfy används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Alpyfy sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25e maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Alpyfys behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du använder Alpyfys tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Alpyfys tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation.

Vidare kan Alpyfy komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Alpyfys digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation.

Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Alpyfy och andra via Alpyfys plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned material från Alpyfys webbsidor eller anmäler dig till tjänster som Alpyfy anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan Alpyfy komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Vidare kommer Alpyfy att vidarefordra uppgifter som krävs för att fullgöra leveransen. Detta innebär att leveransuppgifter kommer att skickas till extern Samarbetspartner såsom Postnord eller DHL.

Alpyfy har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies Alpyfy placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns under fliken Cookies.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Alpyfy rättsliga åtagande/skyldigheter, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Du har när som helst rätt att raderas ur systemen (med vissa begränsningar, som bokföringslagen).

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av vår webbsida och dess tjänster kommer att behandlas av Alpyfy, eller av våra Samarbetspartner, för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
  3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
  4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort.
  5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Alpyfy och från dess systerbolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
  6. För att behandla din betalning (genom Klarna som du ingår separata villkor med vid köptillfället) eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  7. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  8. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Alpyfy behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler. Om Alpyfy skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Alpyfy värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Alpyfy kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Alpyfys räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Alpyfy samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Alpyfy räkning undertecknar alltid avtal med Alpyfy för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Alpyfy kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alpyfy kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs på denna sida.

Externa länkar

Denna personuppgiftspolicy gäller för information som Alpyfy behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Alpyfy digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbsidor eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, en gång per kalenderår och genom skriftlig ansökan till oss genom den e-postadress som anges längst ner, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Alpyfy ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera Personuppgifter som är inkorrekta.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Malou Performance AB. Om du har frågor rörande hur Alpyfy behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga är du välkommen att kontakta Alpyfy via e-post (hej@alpyfy.se)

Malou Performance AB
559264-7316

Ändring av denna integritetspolicy

Alpyfy kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på Alpyfys webbsida.

Senast uppdaterad: 2020-01-20

Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen